Audit připravenosti k GDPR – účinná prevence

GDPR je účinné dnem 25. května 2018, zásadní skutečností je však to, že je již platné a v současné běží přechodné období, tj. všechna jeho ustanovení budou muset být splněna k datu nabytí jeho účinnosti.

Vzhledem k možným sankcím definovaným v  GDPR následovně:

„Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující“

je z hlediska prevence více než vhodné porovnat zavedený systém ochrany osobních údajů s požadavky GDPR.

Naše společnost nabízí audit připravenosti k GDPR v následujícím rozsahu:

 • Analýza současného stavu ochrany osobních údajů u organizace s cílem identifikovat výchozí skutečnosti, zejména:
  • charakter organizace s cílem stanovit, zda se jí bude týkat povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • stávající systém řízení bezpečnosti informací s důrazem na ochranu osobních údajů,
  • agendy, činnost a procesy, v rámci kterých jsou u organizace zpracovávány osobní údaje,
  • účely zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách a činnostech včetně jejich právních titulů (zákonnost zpracování),
  • způsob plnění informační povinnosti při shromažďování osobních údajů,
  • prokazatelnost a obsah souhlasů se zpracováním osobních údajů u těch účelů zpracování, které jsou podmíněny souhlasem subjektů údajů,
  • způsob zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách v celém jejich životním cyklu s cílem stanovit, zda bude či nebude pro konkrétní zpracování provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • subjekty, které se na zpracování osobních údajů podílí,
  • úroveň přijatých technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
  • dokumentační základnu a její aktuálnost,
  • kontrolní činnost.


 • Porovnání zjištěných skutečností s povinnostmi správce či zpracovatele podle:
  • GDPR,
  • dalších upřesnění či výkladů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů.


 • Návrh na odstranění zjištěných neshod, včetně návrhu chybějících procesů.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::