Reference

Kybernetická bezpečnost
 

Česká republika – Český báňský úřad

2021 Analýza stavu kybernetické bezpečnosti a ustavení a zdokumentování systému řízení bezpečnosti informací u ČBÚ. 2022-2023 Výkon role manažera kybernetické bezpečnos

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2015-2021 Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+, zajištění služby zavedení ISMS, požadavků kybernetické bezpečnosti a systému ochrany osobních údajů. 2019 Úprava a vytvoření dokumentace systému NEN podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 2015 Provedení diferenční analýzy k požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti u MMR. 2016 Provedení penetračních a zátěžových testů

České dráhy, a. s.

2021 Vstupní analýza a analýza rizik vybraných informačních systémů základní služby ČD. 2017 Vypracování analýzy IT rizik s ohledem na ZKB.

Česká republika – Česká školní inspekce

2019 Aktualizace systému řízení kybernetické bezpečnosti. 2018 Konsolidace a aktualizace dokumentace bezpečnosti informací. 2017-2018 Vstupní a rozdílová analýza GDPR, vypracování dokumentace, implementace opatření. 2015 Validace akceptace, ISVS certifikace a implementace pravidel kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů pro IS projektu NIQES

Městská policie Brno

2010 - dosud Zavedení ISMS, GDPR, outsourcing výkonu role Manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů.

Brněnské komunikace a.s.

2012 - dosud Zavedení ISMS, IMS, GDPR zabezpečení činností v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních dat, zajištění služeb manažera bezpečnosti informací.

Slezská nemocnice Opava

2021 Vstupní analýza a analýza rizik, včetně zpracování dokumentace KB pro ISZS.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

2019-2020 Analýza rizik a vytvoření bezpečnostní dokumentace systému řízení bezpečnosti informací.

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

2015 - dosud Údržba systému řízení bezpečnosti informací, včetně realizace interních auditů a re-analýzy rizik a příprava k recertifikačnímu auditu dle ISO/IEC 27001.

Plzeňská teplárenská, a.s.

2020-2021 Srovnávací analýza připravenosti společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pro plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. a souvisejících předpisů.

Zlínský kraj

2020 Aktualizace analýzy rizik VIS KÚZK a bezpečnostní dokumentace. 2017 Analýza rizik a zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle ZKB.

Moravskoslezský kraj

2020 Zpracování „Bezpečnostní politiky ICT pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“.

Jihočeský kraj

2021-2022 Zpracování dokumentace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Liberecký kraj

2017 Zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle skupiny norem ČSN ISO/IEC 27000 a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Statutární město Olomouc

2016-2018 Zavedení systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu ČSN ISO/IEC 27001:2014

SWIETELSKY stavební s.r.o.

2018 Zavedení systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Ministerstvo vnitra – Policejní prezídium

2016 Aktualizace současné Bezpečnostní politiky odboru informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2015 Komplexní analýza oblastí řízení bezpečnosti, zavedení a následná implementace Jednotného systému řízení bezpečnosti v resortu MPSV.

Česká republika – Generální finanční ředitelství

2015 Zavedení ISMS v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. 2014 Ustavení a zavedení systému řízení bezpečnosti informací u FS ČR. 2013 Ustavení systému řízení bezpečnosti informací u FÚ Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo kultury ČR

2016 Aktualizace a dopracování dokumentace kybernetické bezpečnosti. 2013 Provedení analýzy potřeb bezpečnostních služeb u Ministerstva kultury a jím zřízených příspěvkových organizací.

Dopravní podnik města Brna, a.s.

2015 Zavedení Systému řízení bezpečnosti informací dle standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS) a zavedení systému řízení managementu služeb pro IT dle standardu ČSN ISO/IEC 20000:2012 (ITSM).

ČD – Telematika a.s.

2015 Aktualizace systému řízení bezpečnosti informací v souladu se standardem ČSN ISO/IEC 27001:2014. 2010 Zavedení systému managementu poskytování IT služeb v rozsahu standardu ČSN ISO/IEC 20000-1.
Kybernetická bezpečnost – auditní činnost

Česká republika Generální ředitelství cel

2022 Audit kybernetické bezpečnosti.

Statutární město Kladno

2020 Audit kybernetické bezpečnosti k ověření souladu implementovaného technického řešení.

Správa základních registrů

2020 Audit kybernetické bezpečnosti.

Teplárna České Budějovice, a.s.

2020 - 2023 Zajištění role auditora kybernetické bezpečnosti

ČD Cargo, a.s.

2017-2019 Audit ISMS.
Ochrana osobních údajů
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2018 - dosud Výkon pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zlínský kraj

2017 - 2018 Zavedení systému ochrany osobních v souladu s požadavky GDPR u kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Jihomoravský kraj

2017 - 2018 Provedení vstupní a rozdílové analýzy stavu zpracování a ochrany osobních údajů a realizace kroků k uvedení do souladu s požadavky GDPR.

Jihočeský kraj

2018 Zajištění ochrany osobních údajů na Krajském úřadě Jihočeského kraje. 2015 Zavedení systému ochrany osobních údajů.

Liberecký kraj

2017 Zavedení systému řízení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Ústecký kraj

2017 Zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR. 2016 Analýza stávajícího stavu ochrany osobních údajů a vypracování dokumentace k OOÚ. 2011 Zpracování bezpečnostní dokumentace v projektu „Další rozšíření EKIS“.

Pardubický kraj

2018 Zavedení systému ochrany osobních v souladu s požadavky GDPR.

Olomoucký kraj

2018 Provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Krajský úřad Olomouckého kraje a pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem.

Statutární město Olomouc

2017-2018 Implementace GDPR Provedení vstupní analýzy stávajícího stavu správy, zpracování a ochrany osobních údajů.

Mendelova univerzita v Brně

2018-2019 Zpracování GDPR analýzy, analýza stavu ICT bezpečnosti, analýza informačních rizik a zpracování související řídicí dokumentace.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Od r. 2020 poskytování poradenských služeb v oblasti ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a fyzické bezpečnosti.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

2016 Legalizace kamerových systémů se záznamem v tramvajích a autobusech DPP.

Dopravní podnik města Brna, a.s.

2014 Legalizace kamerových systémů se záznamem v tramvajích DPMB.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

2014 Provádění konzultačních, projektových a dalších služeb v oblasti ochrany osobních údajů v kamerových systémech dopravních prostředků provozovaných v PMDP .

Česká republika – Ministerstvo zemědělství – Státní pozemkový úřad

2012 Ověření zavedeného systému zpracování osobních údajů a navržení jeho optimalizace, která zajistí plnou shodu zjištěných zpracování osobních údajů s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::