Audit připravenosti k GDPR

Naše společnost nabízí audit připravenosti k GDPR v následujícím rozsahu:

 • Analýza současného stavu ochrany osobních údajů u organizace s cílem identifikovat výchozí skutečnosti, zejména:
  • charakter organizace s cílem stanovit, zda se jí bude týkat povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • stávající systém řízení bezpečnosti informací s důrazem na ochranu osobních údajů,
  • agendy, činnost a procesy, v rámci kterých jsou u organizace zpracovávány osobní údaje,
  • účely zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách a činnostech včetně jejich právních titulů (zákonnost zpracování),
  • způsob plnění informační povinnosti při shromažďování osobních údajů,
  • prokazatelnost a obsah souhlasů se zpracováním osobních údajů u těch účelů zpracování, které jsou podmíněny souhlasem subjektů údajů,
  • způsob zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách v celém jejich životním cyklu s cílem stanovit, zda bude či nebude pro konkrétní zpracování provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • subjekty, které se na zpracování osobních údajů podílí,
  • úroveň přijatých technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
  • dokumentační základnu a její aktuálnost,
  • kontrolní činnost.

 • Porovnání zjištěných skutečností s povinnostmi správce či zpracovatele podle:
  • GDPR,
  • dalších upřesnění či výkladů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Návrh na odstranění zjištěných neshod, včetně návrhu chybějících procesů.
 • :: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::