Standard ISO/IEC 27001:2013 - ISMS

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je zaměřen na ochranu zpracování informací u organizace. Systém implementuje u organizace procesy, které zajistí důvěrnost informací (ochranu před vyzrazením nepovolané osobě), integritu informací (ochranu správnosti obsahu informací) a dostupnost informací (zajistí přístup k informacím v okamžiku jejich potřeby).

Postup zavádění:

 • Vstupní analýza je základem pro pochopení organizace:
  • Identifikují se hlavní činnosti organizace (s jakými informacemi organizace pracuje, k čemu a jak je používá).
  • Získá se obecný přehled o aktuálním stavu a úrovni bezpečnosti u organizace (bezpečnostní opatření, která jsou již zavedena a jsou funkční, zůstanou zachována).
  • Navrhne se a s managementem organizace se odsouhlasí struktura orgánů, které budou bezpečnost informací řídit a odpovídat za ni.
  • Stanoví se a se zákazníkem se odsouhlasí procesy řízení bezpečnosti informací.
 • Provedení analýzy rizik:
  • Identifikují se aktiva, nad kterými se provede analýza rizik.
  • Pro zvládání rizik se používají opatření z přílohy „A“ standardu ISMS.
  • Pro analýzu rizik používáme vlastní nástroj vyvinutý naší společností, který nejen vypočítá rizika, ale také stanoví přínos a efektivitu jednotlivých opatření sloužících ke zvládání rizik (stanoví váhu opatření).
  • Ve spolupráci s managementem organizace se vyberou opatření, která se budou implementovat.
 • Implementace vybraných opatření:
  • Při implementaci poskytujeme odbornou podporu zákazníkovi, která spočívá především ve zpracování potřebné dokumentace a pomoci při zavádění jednotlivých opatření.
  • Smyslem je zapojit do zavádění opatření zaměstnance zákazníka, aby od našich odborníků převzali potřebné znalosti (know-how) a byli schopni následně samostatně systém rozvíjet.
 • Spuštění provozu ISMS:
  • V rámci prvotního spuštění provozu ISMS poskytujeme konzultační služby, provádíme kontrolní činnost, monitorujeme (případně zlepšujeme) procesy a opatření ISMS.
  • Na závěr prvotního provozu ISMS poskytujeme podporu při přípravě podkladů pro přezkoumání i při samotném přezkoumání systému vedením organizace.
 • Podpora při certifikaci systému:
  • V případě, že se zákazník rozhodne systém certifikovat, poskytujeme zákazníkovi podporu při vlastním certifikačním auditu.


Teprve úspěšnou certifikací, nebo přezkoumáním ISMS vedením organizace (v případě, že se organizace rozhodne necertifikovat ISMS) považujeme ISMS u organizace za zavedený.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::