Standard ISO/IEC 20000-1:2011 - SMS

Systém managementu služeb (SMS) je zaměřen řízení poskytování služeb zákazníkům organizace.

Přínos systému spočívá v tom, že přesně specifikuje služby, které jsou zákazníkům poskytovány, včetně jejich parametrů specifikujících rozsah a parametry poskytované služby – SLA (Service Level Agreement), a zavede procesy, které předchází vzniku problémů, které se mohou při poskytování služby vyskytnout.

Systém SMS je vhodný i pro zavedení na služby interního ICT organizace, kde zavedením jednoznačných parametrů SLA poskytovaných služeb, kdy jednoznačnými („tvrdými“) čísly o dodržení, nebo nedodržení SLA, předejde mnohdy nespravedlivému hodnocení útvaru ICT podle toho, za jak dlouho přijde technik „vyměnit toner v tiskárně“.

Zavádění systému je obdobné jako u ISMS.

Postup zavádění:

 • Vstupní analýza je základem pro pochopení organizace:
  • Identifikují se služby, které organizace poskytuje a které mají být systémem SMS řízeny.
  • Získá se obecný přehled o aktuálním stavu řízení poskytování služeb u organizace (procesy, které jsou již zavedeny a jsou funkční, zůstanou zachovány).
  • Navrhne se a s managementem organizace se odsouhlasí struktura orgánů, které budou poskytování služeb řídit a odpovídat za ně.
  • Stanoví se a se zákazníkem se odsouhlasí procesy řízení poskytování služeb.
 • Provede se analýza jednotlivých služeb a zapracují se plány služeb:
  • Analyzují se poskytované služby a nastaví se pro ně parametry SLA.
  • Analyzují se potřeby, které je nutno pro poskytování služeb zabezpečit.
  • Pro každou službu se zpracuje plán služby, což je základní dokument, který řídí poskytování služby.
 • Implementují se plány služeb:
  • Při implementaci poskytujeme odbornou podporu zákazníkovi, která spočívá především v pomoci při vedení záznamů a výkazů o službě a ve vlastním řízení poskytování služby.
  • Smyslem je zapojit zavádění systému řízení poskytování služeb zaměstnance zákazníka, aby od našich odborníků převzali potřebné znalosti (know-how) a byli schopni následně samostatně systém rozvíjet.
 • Spuštění provozu SMS:
  • V rámci prvotního spuštění provozu SMS poskytujeme konzultační služby, provádíme kontrolní činnost, monitorujeme (případně zlepšujeme) procesy SMS.
  • Na závěr prvotního provozu SMS poskytujeme podporu při přípravě výkazů o službách a dalších podkladů pro přezkoumání SMS, včetně podpory při samotném přezkoumání SMS vedením organizace.
 • Podpora při certifikaci systému:
  • V případě, že se zákazník rozhodne systém certifikovat, poskytujeme podporu zákazníkovi podporu při vlastním certifikačním auditu.


Teprve úspěšnou certifikací, nebo přezkoumáním SMS vedením organizace (v případě, že se organizace rozhodne necertifikovat SMS) považujeme SMS u organizace za zavedený.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::