Řízení rizik – základní stavební kámen

Cílem řízení rizik je stanovení a ohodnocení primárních a podpůrných informačních aktiv, určení jejich vlastníků a vyhodnocení hrozeb a zranitelností, která na tato aktiva působí. Výsledkem je návrh nutných protiopatření, která hrozby eliminují.

  Námi poskytovaná služba v oblasti řízení rizik zahrnuje:
 • Vstupní analýzu organizace a definice hlavních procesů a služeb (primární aktiva).
 • Hodnocení primárních aktiv z pohledu požadavků na jejich důvěrnost, dostupnost, integritu a kritičnost (důležitost).
 • Dekompozici procesů a služeb (primárních aktiv) na objekty, HW a SW prostředky a zařízení a osoby, prostřednictvím kterých se tyto procesy a služby realizují (podpůrná a technická aktiva).
 • Identifikace, ohodnocení a seskupení aktiv.
 • Návrh přiměřených nástrojů pro řešení technických opatření dle požadavků zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, včetně přibližné kalkulace jejich finanční náročnosti.
 • Definici hrozeb, zranitelností a jejich možných dopadů.
 • Hodnocení hrozeb a zranitelností působících na aktiva.
 • Výpočet rizik a stanovení akceptovatelné úrovně rizika.
 • Stanovení účinnosti opatření.
 • Schválení výsledků analýzy rizik vedením organizace.

  Výstupem je:
 • Katalog primárních, podpůrných a technických aktiv, včetně jejich hodnocení.
 • Závěrečná zpráva z hodnocení rizik.
 • Prohlášení o aplikovatelnosti, ve kterém jsou uvedena opatření, která je nutné u organizace implementovat.
 • Návrh Plánu zvládání rizik, který určuje posloupnost realizace opatření, včetně určení osob odpovědných za jednotlivá opatření a potřebné zdroje pro realizaci opatření.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::